Monthly Archives: July 2020

ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ Kardinal ?

ไขข้อสงสัยว่า kardinal นั้นมีอุปกรณ์อะไรบ้าง และมีน้ำยารสชาติใดบ้าง แล้วแต่ละรสชาติให้ฟิลลิ่งในการสูบเป็นอย่างไร  เพื่อการชื้อที่ตอบโจทย์ และการเลือกน้ำยาที่ถูกใจ เพราะเราห่วงใยคุณ

Loading